การคำนวณ Lot Size: ความหมายและวิธีทำ

การคำนวณ Lot Size เป็นขั้นตอนสำคัญในการซื้อขายหุ้นและตลาดทางการเงินทั้งหลาย โดย Lot คือ ปริมาณของหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อขายในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นหน่วยของการค้าที่นิยมในตลาดการเงิน.

lot คือ ก่อนที่เราจะลึกหลังมาที่การคำนวณ Lot Size ในภาพรวม คำว่า “Lot” ในทางการเงินหมายถึง ปริมาณหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อขายในรายการเดียว. ปกติแล้ว, Lot จะมีขนาดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และนักลงทุนจะต้องเลือกขนาด Lot ที่เหมาะสมกับกำลังซื้อขายและความเสี่ยงที่พร้อมรับ.

การคำนวณ Lot Size เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยง และมีสูตรที่ใช้เพื่อปรับ Lot Size ในแต่ละธุรกรรม. สูตรที่ได้รับความนิยมคือ:

Lot Size=Risk per TradeStop Loss (ในหน่วยของราคา)Lot Size=Stop Loss (ในหน่วยของราคา)Risk per Trade​

ที่นี่, “Risk per Trade” คือ จำนวนเงินที่นักลงทุนพร้อมเสี่ยงในการซื้อขายในแต่ละครั้ง, และ “Stop Loss” คือ ระดับราคาที่ถูกตั้งเพื่อลดการสูญเสีย.

การคำนวณ Lot Size ดังกล่าวช่วยในการควบคุมความเสี่ยงในการลงทุนและการซื้อขาย และเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างกำไรที่ยั่งยืนในตลาดทางการเงิน.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *